Dokumenty


* Statut * Koncepcja pracy przedszkola *


Statut  Przedszkola [POBIERZ]

Koncepcja pracy Przedszkola [POBIERZ]


W naszym przedszkolu wiele uwagi poświęcamy edukacji zdrowotnej.

W tym zakresie ważne są:

- zdrowy tryb życia: właściwe odżywianie, higiena oraz ruch:

- kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych; organizowanie zajęć dotyczących zdrowego odżywiania: uświadamianie dzieciom wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i sprawność fizyczną

- poznawanie podstawowych  zasad dotyczących higieny osobistej i zdrowego odżywiania.

- rozumienie konieczności dbania o czystość i higienę, stosowania profilaktyki zdrowotnej

- zachęcanie do spożywania zdrowych produktów (mleka, sera, ciemnego pieczywa, owoców i warzyw)

- kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

- bezpieczeństwo:

- rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych

- poznanie zasad bezpieczeństwa,  przestrzeganie ich

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

 dbanie o zdrowie psychiczne:

- wdrażanie do zgodnego współżycia i  współdziałania w grupie: rozwijanie umiejętności

wyrażania swoich uczuć i  panowania nad różnego rodzaju emocjami

- poznanie sposobów rozładowywania napięcia, agresji itp.

(stosowanie odpowiednich technik w pracy z dziećmi

- minimalizowanie lęków i stresów dziecka

zdrowe otoczenie:

- poznawanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska

- poznawanie zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu

- rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka

- rozwijanie poprawnej komunikacji w relacjach z rodziną i rówieśnikami

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny (pomaganie w lekkich pracach gospodarczych, okazywanie szacunku osobom starszym)

- rozwijanie zainteresowania pracą zawodową rodziców

 

W bieżącym roku szkolnym duży nacisk kładziemy na wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własnych oraz innych, a także na dbanie o zdrowie psychiczne dzieci. Nasze cele pragniemy osiągnąć poprzez organizowanie zajęć, pogadanek, teatrzyków dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, samodzielnego i bezpiecznego organizowania  zabaw w sali lub na powietrzu (np. w czasie zimy), wyrażania swoich uczuć i panowania nad nimi. Zwrócenie uwagi na zgodne współdziałanie w grupie w czasie zabaw i ćwiczeń (w sali i na powietrzu), wycieczek, czy występów grupowych. Prowadzenie z dziećmi codziennych ćwiczeń relaksacyjnych (akceptowanie potrzeby wypoczynku, uświadomienie jego roli dla funkcjonowania  organizmu).